ประกาศ

เนื่องจากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาอยู่ระหว่างการรออนุมัติงบประมาณดำเนินการประจำปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
จึงขอแจ้งทุกท่านที่ต้องการรับทราบข่าวสารจากสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมฯ

ทางสมาคมฯจึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖